I . Postanowienia ogólne

Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów dokonujących zakupów stacjonarnych w salonach MotoKlan.pl z programu lojalnościowego.

Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

Organizator – SKLEP MOTOCYKLOWY MOTOKLAN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. NOWY OTOK 19, 55-200 OŁAWA NIP:9121874719 REGON:022370205. Program Lojalnościowy, - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy MotoCoiny” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego MotoCoiny. Sklep – sklepy stacjonarne w których organizator prowadzi działalność gospodarczą według wpisów KRS.

II. Uczestnicy Programu Lojalnościowego

Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która:

dokonała zakupów w sklepie stacjonarnym. zarejestrowała w sklepie stacjonarnym kartę klienta. zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez wybór stosownej opcji w ustawieniach konta klienta.

III. Motocoiny w Programie Lojalnościowym

Uczestnik w związku ze składaniem zamówień na towary lub usługi za pośrednictwem Sklepu otrzymuje od Organizatora Motocoiny - naliczane według poniższych zasad:

Motocoiny przyznawane są począwszy od momentu przystąpienia do Programu Lojalnościowego i dokonania przez Uczestnika dowolnego zakupu towaru w cenie detalicznej pojedynczego produktu lub usługi za ceną wyższą niż 50 zł Należy przyjąć zasadę, iż 1 motocoin posiada wartość 1 PLN Motocoiny zachowują ważność przez okres dwóch lat od daty dokonania zakupów (dalej: Okres Naliczania Motocoinów). Po zakończeniu Okresu Naliczania Motocoiny uzyskane przez Uczestnika tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane. Przy określaniu czasu trwania Okresu Naliczania Punktów pomija się umowy sprzedaży towarów lub usług zawarte za pośrednictwem Sklepu, które uległy następnie rozwiązaniu, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje - zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Uczestnik otrzymuje Motocoiny od każdej umowy sprzedaży towarów jeśli do produktu nie jest naliczony rabat lub jeśli produkt nie uczestniczy w innej akcji promocyjne wskutek której cena detaliczna została obniżona. Motocoiny przyznawane są po upływie jednego dnia od wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług (tj. od wydania towarów lub wykonania usług) W sytuacji gdy umowa zostanie rozwiązana, w szczególności na skutek skorzystania przez Uczestnika z konsumenckiego prawa odstąpienia (o ile prawo to Uczestnikowi przysługuje) Motociony zostaną usunięte. W przypadku ustalenia, że Motociny przyznane zostały nienależnie, Organizator ma prawo odebrać Uczestnikowi naliczone wcześniej Motocoiny Organizator może organizować dodatkowe promocje - polegające na przyznawaniu Uczestnikom Motocoinów na zasadach korzystniejszych niż standardowe. Motocoiny są niezbywalne.

Określa się standard naliczania progów Motocoinów i podstawę do naliczania ich wysokości według progów dokonanych zakupów w Sklepie.

  • Próg 50-2000 zł naliczenie 2% Motocoinów
  • Próg 2001-5000 zł naliczenie 4% Motocoinów
  • Próg 5001-8000 zł naliczenie 6% Motocoinów
  • Próg 8001 - 10000 zł naliczenie 8% Motocoinów
  • Próg powyżej 10001 zł naliczenie 10% Motocoinów

Przykład:

  1. Jan Kowalski dokonuje zakupu kasku Schuberth w kwocie detalicznej 1899 zł. Wcześniej nie dokonywał w sklepie żadnych zakupów. W związku z powyższym otrzyma on 1899x2%= 38 motocoinów do wykorzystania na kolejne zakupy.
  2. Anna Nowak w przeciągu swojej historii dokonała zakupów na łączną kwotę 8550 zł. Aktualnie kupuje kask HJC w kwocie detalicznej na kwotę 1000 zł. W związku powyższym otrzyma 1000zł x 8% = 80 Motocoinów do wykorzystania na kolejny zakupy.

IV. Motocoiny

Uczestnik ma prawo do wykorzystania Motocoinów uzyskanych w programie lojalnościowym w okresie ich ważności. Uczestnik programu może wykorzystać Motocoiny na zakup produktów w obniżonych cenach jak również w cenach detalicznych. Uczestnik wykorzystując Motocoiny ma pomniejszoną cenę towaru lub usługi o wartość zgromadzonych i ważnych motocoinów. Motocoiny do wykorzystania są widoczne w koncie klienta w Sklepie. Cena towaru lub usługi nie może być mniejsza niż 1 zł. Organizator wystawi Uczestnikowi dokument sprzedaży na płaconą wartość sprzedawanego towaru lub usługi. Cena towaru po rabacie zostanie uwidoczniona na stosownym dokumencie księgowym wystawianym Uczestnikowi przez Organizatora (paragonie lub fakturze VAT).

V. Czas trwania Programu Lojalnościowego

Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 01.12.2019. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem że:

  • Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 1 miesiąc przed zakończeniem programu.

W przypadku zakończenia Programu - nie wykorzystane Motocoiny tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza w celu zapłaty za towary lub usługi w Sklepie).

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym w każdym czasie, w szczególności poprzez przesłanie Organizatorowi stosownego oświadczenia lub wybór właściwej opcji w ustawieniach konta w Sklepie.

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie - Uczestnik traci wszelkie nabyte wcześniej Motocoiny.

Wycofanie zgody na przesyłanie materiałów marketingowych jest równoznaczne z wycofaniem udziału w programie, zamknięciem konta klienta oraz utratą zgromadzonych motocoinów i progów rabatowych.

VI. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:

  • przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Reklamacje

W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji - w szczególności:

  • w formie pisemnej na adres: Sklep motocyklowy Motoklan.pl Sp. z o.o., 53-674 Wrocław. pocztą elektroniczną, na adres: sklep@motoklan.pl

Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VIII. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego dostępny jest u Organizatora Programu Lojalnościowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.

Do góry
Menu
Zamknij
Wózek
Zamknij
Wróć
Konto
Zamknij

Informacje dotyczące plików cookies

Ta witryna korzysta z własnych plików cookie, aby zapewnić Ci najwyższy poziom doświadczenia na naszej stronie . Wykorzystujemy również pliki cookie stron trzecich w celu ulepszenia naszych usług, analizy a nastepnie wyświetlania reklam związanych z Twoimi preferencjami na podstawie analizy Twoich zachowań podczas nawigacji.

Zarządzanie plikami cookies

O Cookies

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez strony internetowe, które odwiedzasz. Służą do różnych celów, takich jak zapamiętywanie informacji o logowaniu użytkownika, śledzenie zachowania użytkownika w celach reklamowych i personalizacji doświadczenia przeglądania użytkownika. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Te pierwsze są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, podczas gdy te drugie pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.